کلیه محصولات مورد تایید شرکت GEP PHARMA موجود است.

ایران ناتریشن 09100782312

1- کلن بورولیک Clenburolic حاوی 40 میکروگرم کلن بوترول هیدروکلرایدClenbuterol Hydrochloride در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

2- ترناکت Trenacet حاوی 100 میلی گرم ترنبولون آستات Trenbolon acetate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

3- ترنوئید Trenoid حاوی 100 میلی گرم ترنبولون آننتات Trenbolone enanthate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

4- پارابولیک Parabolic حاوی 76 میلی گرم ترنبولون هگزا هیرو بنزیل کربونات Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

5- بولدبولیک Boldebolic حاوی 250 میلی گرم بولدنون آندکانوات Boldenone undecylenat در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

6- استانوزولیک Stanozolic حاوی 50 میلی گرم استانازولول Stanozolol در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

7- مسترولیک Masterolic حاوی 100 میلی گرم دروستانولون پروپیونات Drostanolone propionate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

8- دیانابولیک Dianabolic حاوی 50 میلی گرم متان دروستنولون Methadrostenolone در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

9- دکادورین Decadurin حاوی 200 میلی گرم ناندرولون دکانوات Nandrolone decanoate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

10- پریموبولیک Primobolic حاوی 100 میلی گرم متنولون اننتات Methenolone enantate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

11- پروپیولیک Propiolic حاوی 100 میلی گرم تستوسترون پروپیونات Testosterone propionate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

12- سیپیولیک Cypiolic حاوی 250 میلی گرم تستوسترون سیپیونات Testosterone cypionate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

13- مولتی تستو Multi Testo 350 حاوی 350 میلی گرم تستوسترون ترکیبی در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

داروهای خوراکی:
1- اکساندرولیک Oxandrolic حاوی50 میلی گرم اکساندرولون Oxandrolone در هر قرص در بسته های 96 عددی (2 بلیستر 48 عددی در یک جعبه)

2- اکسی متولیک Oxymetholic حاوی50 میلی گرم اکسی متولون Oxymetholone در هر قرص در بسته های 96 عددی (2 بلیستر 48 عددی در یک جعبه)

3- استانولیک Stanolic حاوی10 میلی گرم استانوزولول Stanozolol در هر قرص در بسته های 96 عددی (2 بلیستر 48 عددی در یک جعبه)

4- متاندرولیک Methandrolic حاوی10 میلی گرم متان دروستنولون Methandrostenolon در هر قرص در بسته های 96 عددی (2 بلیستر 48 عددی در یک جعبه)

ایران ناتریشن 09100782312

کلیه محصولات مورد تایید شرکت GEP PHARMA موجود است.

ایران ناتریشن 09100782312

1- کلن بورولیک Clenburolic حاوی 40 میکروگرم کلن بوترول هیدروکلرایدClenbuterol Hydrochloride در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

2- ترناکت Trenacet حاوی 100 میلی گرم ترنبولون آستات Trenbolon acetate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

3- ترنوئید Trenoid حاوی 100 میلی گرم ترنبولون آننتات Trenbolone enanthate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

4- پارابولیک Parabolic حاوی 76 میلی گرم ترنبولون هگزا هیرو بنزیل کربونات Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

5- بولدبولیک Boldebolic حاوی 250 میلی گرم بولدنون آندکانوات Boldenone undecylenat در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

6- استانوزولیک Stanozolic حاوی 50 میلی گرم استانازولول Stanozolol در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

7- مسترولیک Masterolic حاوی 100 میلی گرم دروستانولون پروپیونات Drostanolone propionate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

8- دیانابولیک Dianabolic حاوی 50 میلی گرم متان دروستنولون Methadrostenolone در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

9- دکادورین Decadurin حاوی 200 میلی گرم ناندرولون دکانوات Nandrolone decanoate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

10- پریموبولیک Primobolic حاوی 100 میلی گرم متنولون اننتات Methenolone enantate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

11- پروپیولیک Propiolic حاوی 100 میلی گرم تستوسترون پروپیونات Testosterone propionate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

12- سیپیولیک Cypiolic حاوی 250 میلی گرم تستوسترون سیپیونات Testosterone cypionate در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

13- مولتی تستو Multi Testo 350 حاوی 350 میلی گرم تستوسترون ترکیبی در یک میلی لیتر در ویال های 10 میلی لیتری

داروهای خوراکی:
1- اکساندرولیک Oxandrolic حاوی50 میلی گرم اکساندرولون Oxandrolone در هر قرص در بسته های 96 عددی (2 بلیستر 48 عددی در یک جعبه)

2- اکسی متولیک Oxymetholic حاوی50 میلی گرم اکسی متولون Oxymetholone در هر قرص در بسته های 96 عددی (2 بلیستر 48 عددی در یک جعبه)

3- استانولیک Stanolic حاوی10 میلی گرم استانوزولول Stanozolol در هر قرص در بسته های 96 عددی (2 بلیستر 48 عددی در یک جعبه)

4- متاندرولیک Methandrolic حاوی10 میلی گرم متان دروستنولون Methandrostenolon در هر قرص در بسته های 96 عددی (2 بلیستر 48 عددی در یک جعبه)

ایران ناتریشن 09100782312

📌 تهران, ۱ سال پیش

تماس با آگهی دهنده