کلیه محصولات مورد تایید بالکان فارما موجود است.

ایران ناتریشن 09100782312


1- آناپولون (ANAPOLON) محتوی 50 میلی گرم اوکسی متولون (OXYMETHOLONE) در هر قرص در بسته های 60 عددی

2- آناستروزول در دو نوع 0٫25 و 1 میلی گرمی در هر قرص در بسته بندی های 60 عددی

3- کلن بوترول در دو نوع 20 و 40 واحدی در هر قرص در بسته بندی های 60 عددی

4- کلومید محتوی 50 میلی گرم کلومیفن سیترات در هر قرص در بسته های 60 عددی

5- دانابول در دو نوع 10 و 50 میلی گرمی (قرص های 50 میلی گرمی دانابول یکی از قوی ترین متاندینون های دنیا می باشد.) متاندینون در بسته بندی های 60 عددی

6- اگزدرول محتوی 25 میلی گرمی اگزمستان در هر قرص در بسته های 60 عددی

7- فیناسترید در دو نوع 1 و 5 میلی گرمی در بسته بندی های 60 عددی

8- هالوتست در سه نوع 2 و 5 و 10 میلی گرمی حاوی فلوکسی مسترون در بسته های 60 عددی

9- اکساندرولون محتوی 10 میلی گرم در هر قرص در بسته های 60 عددی

10- پریموبول محتوی 50 میلی گرم متنولون در هر قرص در بسته های 60 عددی

11- پرووید محتوی 50 میلی گرم مسترولون در هر قرص در بسته هلی 60 عددی

12- استرومبا فورت محتوی 10 میلی گرم استانوزولول در هر قرص در بسته های 60 عددی

13- تاموکسیمد در دو نوع 10 و 20 میلی گرمی تاموکسیفن در هر قرص در بسته های 60 عددی

14- تورانابول محتوی 10 میلی گرم کلرو دهیدرو متیل تستوسترون در هر قرص در بسته های 60 عددی

1- آکوا تست محتوی 50 میلی گرم تستوسترون سوسپانسیون در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

2- ناندرولونا دی 20% محتوی 200 میلی گرم ناندرولون دکانوات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

3- سوستامد محتوی 250 میلی گرم تستوسترون ترکیبی ( 30mg تستوسترون پروپیونات , 60mg تستوسترون فنیل پروپیونات , 60mg تستوسترون ایزو کاپروات , 100mg تستوسترون دکانوات ) در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

4- تستوسترونا سی محتوی 200 میلی گرم تستوسترون سیپیونات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی گرمی در بسته بندی های 5 عددی

5- تستوسترونا ای محتوی 250 میلی گرم تستوسترون اننتات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

6- تستوسترونا پی محتوی 100 میلی گرم تستوسترون پروپیونات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

7- پارابولان محتوی 100 میلی گرم ترنبولون هگزا هیرو بنزیل کربونات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

8- پریموبول محتوی 100 میلی گرم متنولون در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

9- استرومبا جکت آوا محتوی 50 میلی گرم استانوزولول یا استانازول در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

ایران ناتریشن 09100782312

کلیه محصولات مورد تایید بالکان فارما موجود است.

ایران ناتریشن 09100782312


1- آناپولون (ANAPOLON) محتوی 50 میلی گرم اوکسی متولون (OXYMETHOLONE) در هر قرص در بسته های 60 عددی

2- آناستروزول در دو نوع 0٫25 و 1 میلی گرمی در هر قرص در بسته بندی های 60 عددی

3- کلن بوترول در دو نوع 20 و 40 واحدی در هر قرص در بسته بندی های 60 عددی

4- کلومید محتوی 50 میلی گرم کلومیفن سیترات در هر قرص در بسته های 60 عددی

5- دانابول در دو نوع 10 و 50 میلی گرمی (قرص های 50 میلی گرمی دانابول یکی از قوی ترین متاندینون های دنیا می باشد.) متاندینون در بسته بندی های 60 عددی

6- اگزدرول محتوی 25 میلی گرمی اگزمستان در هر قرص در بسته های 60 عددی

7- فیناسترید در دو نوع 1 و 5 میلی گرمی در بسته بندی های 60 عددی

8- هالوتست در سه نوع 2 و 5 و 10 میلی گرمی حاوی فلوکسی مسترون در بسته های 60 عددی

9- اکساندرولون محتوی 10 میلی گرم در هر قرص در بسته های 60 عددی

10- پریموبول محتوی 50 میلی گرم متنولون در هر قرص در بسته های 60 عددی

11- پرووید محتوی 50 میلی گرم مسترولون در هر قرص در بسته هلی 60 عددی

12- استرومبا فورت محتوی 10 میلی گرم استانوزولول در هر قرص در بسته های 60 عددی

13- تاموکسیمد در دو نوع 10 و 20 میلی گرمی تاموکسیفن در هر قرص در بسته های 60 عددی

14- تورانابول محتوی 10 میلی گرم کلرو دهیدرو متیل تستوسترون در هر قرص در بسته های 60 عددی

1- آکوا تست محتوی 50 میلی گرم تستوسترون سوسپانسیون در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

2- ناندرولونا دی 20% محتوی 200 میلی گرم ناندرولون دکانوات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

3- سوستامد محتوی 250 میلی گرم تستوسترون ترکیبی ( 30mg تستوسترون پروپیونات , 60mg تستوسترون فنیل پروپیونات , 60mg تستوسترون ایزو کاپروات , 100mg تستوسترون دکانوات ) در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

4- تستوسترونا سی محتوی 200 میلی گرم تستوسترون سیپیونات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی گرمی در بسته بندی های 5 عددی

5- تستوسترونا ای محتوی 250 میلی گرم تستوسترون اننتات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

6- تستوسترونا پی محتوی 100 میلی گرم تستوسترون پروپیونات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

7- پارابولان محتوی 100 میلی گرم ترنبولون هگزا هیرو بنزیل کربونات در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

8- پریموبول محتوی 100 میلی گرم متنولون در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

9- استرومبا جکت آوا محتوی 50 میلی گرم استانوزولول یا استانازول در هر میلی لیتر در ویال های 1 میلی لیتری در بسته بندی های 5 عددی

ایران ناتریشن 09100782312

📌 تهران, ۱ سال پیش

تماس با آگهی دهنده